A- در کلوب یونا ، اعضا به نام حقیقی باید ثبت نام کنند و از طریق ایمیل – واتس آپ – تلگرام میتوان ثبت نام نمود.
B- جلسات و نشست ها طبق نظر مدیریت تعیین و از طریق ایمیل – واتس آپ – تلگرام به اعضاء اطلاع داده میشود.
C- حضور اعضاء ضروری نمیباشد و میتوانند از طروق الکترونیکی نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

D- مدیران هر قسمت انتخاب و در سایت نام و مشخصات آنها درج شده است.

E-مقررات کلوب که توسط هیئت مدیره هلدینگ تعیین و خدمات و مدیران نسبت به آن مسئولیت خواهند داشت.

F- در سال 2020 هزینه عضویت اولیه برای ایرانی ها یکصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.
G- تاریخ خدماتی کلوب یونا با سال میلادی میباشد.
H- اعضاء بدون پرداخت هزینه نمیتوانند وارد کلوب یونا بشوند. ( هزینه اولیه یکصد هزارتومان برای همه ضروری میباشد )
I- واریزی ها میبایست به حساب هلدینگ ستارگان جاده ابریشم – یونا واریز و کپی قبض آن بصورت الکترونیکی برای هلدینگ ارسال گردد.
J- شماره حساب هلدینگ در سایت هلدینگ جاده ابریشم موجود است.