عضو پلاتینیوم (حق عضویت ) سی هزار یورو . 

( از تاریخ عضویت ده سال اعتباردارد).

دریافت دعوتنامه برای خود و تمام اعضاء خانواده نامحدود.

خرید تا مبلغ سی هزار یورو بصورت اعتباری و پرداخت یکساله.

دریافت خدمات رایگان برای تحصیل در خارج کشور برای اعضاء خانواده.

دریافت خدمات رایگان برای مهاجرت.

تخفیف ویژه پنجاه در صدی برای شرکت در کلاس های آموزشی و دوره های خاص در داخل و خارج کشور.

تخفیف ویژه برای اقامت در هتل ها در داخل و خارج از کشور.

تخفیف ویژه برای صرف غذا در رستوران های خارج کشور.