حق عضویت طلائی مبلغ ده هزار یورو. ( از تاریخ عضویت ده سال اعتباردارد).
⦁ دریافت دعوتنامه برای خود و تمام اعضاء خانواده نامحدود.
⦁ خرید تا مبلغ ده هزار یورو بصورت اعتباری و پرداخت یکساله .
⦁ دریافت خدمات رایگان برای تحصیل در خارج کشور برای اعضاء خانواده.
⦁ دریافت خدمات رایگان برای مهاجرت.
⦁ تخفیف ویژه برای شرکت در کلاس های آموزشی و دوره های خاص در داخل و خارج کشور.
⦁ تخفیف ویژه برای اقامت در هتل ها در داخل و خارج از کشور.
⦁ تخفیف ویژه برای صرف غذا در رستوران های خارج کشور.