عضو افتخاری حق استفاده از تمام تسهیلات را دارند بدون قید و شرط