⦁ امتیازات اعضاء فعال و شرح خدماتی که میتوانند دریافت نمایند:

⦁ عضو فعال ( حق عضویت ) مبلغ یک هزار یورو. ( از تاریخ عضویت ده سال اعتباردارد).
⦁ دریافت دعوتنامه برای خود و تمام اعضاء خانواده نامحدود.
⦁ خرید تا مبلغ هزار یورو بصورت اعتباری و پرداخت سه ماهه.
⦁ دریافت خدمات رایگان برای تحصیل در خارج کشور برای اعضاء خانواده.
⦁ دریافت خدمات رایگان برای مهاجرت.
⦁ تخفیف ویژه برای شرکت در کلاس های آموزشی و دوره های خاص در داخل و خارج کشور.